Start Uppåt AE Lundgren Borgvik Finska viken Hjärtum Kobergstrakten Mossebo SOIC SÖ Skaraborg Vara, Falköping

AE_kronika_2_3_PUL.pdf


Prästerna i Järpås, och Anders Ephraim Lundgrens växlande värelser

AE var min farmors far, kallades Anders Ephraim och stavningen skulle vara med ph. Han föddes den 17 augusti 1821 i Järpås och blev, efter ett omväxlande liv, stadsfiskal i Strömstad, där han dog den 6 november 1879.

Stadsfiskalen var son till komministern i Järpås, Anders Lundgren o h h Juliana f Winberg och därmed också ättling till de namnkunniga kyrkoherdarna där, Gustaf Kinberg och Anders Winberg. AE gick i Skara skola, började som mycket ung sin yrkesbana som bokhållare och blev snart "inspector" på större gårdar. 1851 sadlade han om till kronolänsman. Han blev stadsfiskal 1871.

Stadsfiskal

Stadsfiskalen var, tills polisväsendet i sin helhet förstatligades den 1 januari 1965, motsvarigheten till dagens chefsåklagare eller polismästare i en stad. Till skillnad från landsfiskalen, som var en statlig tjänsteman, var stadsfiskalen kommunalt anställd.

Mycket kan sägas om själva forskningen kring AE, det har varit mycket jobb, bekymmer och glädjeämnen med att följa hans spår. Anders Hårde och hans hustru Marianne (som är dotterdotter till AE och en – av mig – sent upptäckt syssling) har bidragit med ingångsvärden och beskrivning av hans senare levnad. Anders krönika från 1985 och min korrespondens med honom och Marianne från 1998 har varit till stor hjälp som komplement till min egen forskning.

Skol- och tjänstemannamatriklar har fått komplettera i forskandet bakåt, där kyrkobokföring ofta saknats eller varit felaktig. Bl a saknas hans födelseort i Strömstads och flera andra kyrkböcker och hans ursprung var okänt i familjetraditionen. Härstamningen från tre prästgenerationer i Järpås blev därför en intressant och trevlig överraskning.

Anders Ephraim Lundgren föddes alltså på komministerbostället Ledet i Järpås s:n, Skaraborgs län. Hans far, Anders, son till ryttaren Johan Lundgren i Horn o h h Maria, dog 38 år gammal. Han efterlämnade en mycket ung familj: AE var fyra, hans lillasyster Christina två och hans mor, kyrkoherdedottern Juliana, bara 21 år.

Om AE:s far, komministern i Järpås Anders Lundgren, skriver Herdaminnen:

Klass 3 i Skara Gymnasium 1800, student i Uppsala 1808-10-05, prästvigdes 1810-07-19, t. adj Fredsberg, vice pastor Fröjered 1812, utnämnd komminister i Järpås 1819-10-17, tillträdde 1820, pastoralexamen 1824. "Han var en man med skönt utseende och stora gåvor som predikant; hade en stark stämma och var en ypperlig sångare"

Efter faderns död 1825 flyttade Anders Ephraim, fyra år gammal, med mor Juliana och lillasystern till morfar, prosten Anders Winberg, och mormor, Anna Christina f. Kinberg, till prostgården. Den unga änkan gifte aldrig om sig.

AE:s sammanhang med prästerna i Järpås kan vara värt att titta lite på, eftersom "körkeherrarna" Kinbergs och Winbergs bravader även behandlas på andra ställen på denna webbplats (Ostindiska kompaniet och Viborgska gatloppet). Släktskapet kan studeras här!

Men låt oss börja med anornas "Hjärpås".

Järpås

Järpås socken ligger mellan Lidköping och Vara. Järpås är moderförsamling i "Hjärpås" pastorat. Övriga socknar/församlingar var Ufvered (Uvered), Häggeslätt (Häggesled) och Höra.

Johan Gustaf Kinberg (min fm fm mf) skrev 1784, på uppdrag av biskopen, en beskrivning över Järpås pastorat. Den utgavs 1958 av Karl Nilsson, född i Kristiansgården, Järpås men verksam i Stockholm, med långtgående, fylliga kommentarer. Jag har ett exemplar!

Så här skriver Karl Nilsson om Johan Gustaf Kinberg:

Beskrivningen över Järpås pastorat är författad av Johan Gustaf Kinberg (1736-1802), kyrkoherde i Järpås från 1779 till sin död. Han var född i Älvkarleby, där hans far var länsman. Fadern var emellertid västgöte, bondson från Kinne härad, därav hans efternamn.

Johan Gustaf Kinberg studerade i Uppsala, blev magister 1764 och prästvigdes samma år. Som skeppspräst, gjorde han fyra resor till Kina. 1785 blev han prost. I Joh. W. Warholms Skara Stifts herdaminnen karaktäriseras han som "en redlig, uppriktig och rättskaffens man". En av hans döttrar, Anna Christina Kinberg, gifte sig 1803 med hans efterträdare, Anders Winberg (1753 - 1831). Hans dotterdotter, Clara Winberg, ägde och bodde på Stora Källerås till sin död 1885.

För oss kan det vara intressant att se några av Karl Nilssons övriga kommentarer som berör anorna:

Som nämnts  ägdes Stora Källerås av fältprosten Anders Winberg, kyrkoherde i Järpås. Han ägde för övrigt även 1/4 mantal Lilla Källerås. Efter prostens död ägdes gården av hans änka Anna Christina Winberg, slutligen av hans yngsta dotter mamsell Clara Winberg, som innehade gården och bodde där till sin död 1885. Stora Källerås kallas också Ambjörnsgården. Det senare namnet antyder anknytning till Järpås kyrkby, i vilken de andra Ambjörnsgårdarna låg före laga skiftet. Om Stora Källerås utflyttats ur byn, har det dock skett långt tidigare; på 1718 års karta ligger gården på sin nuvarande plats. ... Harald Ullenius [talar om] "Källeråds gårdarne" på denna plats. Det troligaste är, att den alltid legat, där den ligger, fastän den var en del av byalaget i Järpås kyrkby och som sådan knuten till Ambjörnsgården. Den nuvarande manbyggnaden på Stora Källerås är med säkerhet en av de äldsta byggnaderna i Järpås pastorat. Den har en gång varit kyrkoherdebostad i Järpås men hunnit få två efterföljare, av vilka nummer två nu hunnit bli omkring 80 år gammal. När Winberg fick ny prästgård kort efter sitt tillträde, flyttade han det utrangerade huset till sitt eget ägandes Stora Källerås. Och där gör det alltjämt tjänst...

... Prosten Winberg ägde även Stora Källerås eller Ambjörnsgården. Här bodde hans änka och hans yngsta dotter Clara Winberg, "Mamsell Winberg", som dog 1885. Clara Winbergs papper förvaras i Västergötlands museum, Skara...

Även Juliana och, inledningsvis, hennes barn, bodde i St Källerås efter prosten Winbergs död 1831.

Enligt matrikeln för Skara Läroverk gick AE där från höstterminen 1831, när han fyllde tio år, t o m läsåret 1836, alltså i sex år. Skolan var då indelad i tre avdelningar: Apologistskolan (indelad i övre och nedra apologistclass – AE gick ”Högre”), Trivialskolan (Högre Lärdomsskolan) samt Gymnasium. AE "flyttade hemifrån" 1840.

"Clara Winbergs papper" har jag tagit del av, liksom ett par sentida nedtecknade vittnesmål om prostgårdarna och St Källerås. St Källerås är nyligen, men varsamt, restaurerat. Jag blev för några år sedan inbjuden av nuvarande ägaren att komma på besök och erbjöds titta på "salen där Mamsell Winberg stod lik". Ett erbjudande jag (ännu) inte utnyttjat...

Karl Nilsson fortsätter med ytterligare information från Järpås:

1816 såldes [gården Hulebäck] till kyrkoherden i Järpås Anders Winberg (1753-1831) och hans hustru Anna Christina Kinberg, dotter till denna pastoratsskildrings författare, för 5.033 riksdaler 16 skillingar riksgälds eller 3.355 riksdaler 26 skillingar 8 runstycken banco.

Anders Winberg var bondson från Vinköl, därav namnet. Han studerade i Uppsala och prästvigdes 1780. 1784: blev han e. o. bataljonspredikant vid Flottan och deltog i Gustav III:s ryska krig 1789. 1790 blev han tillfångatagen vid Viborg men slapp loss.

1793 blev han ordinarie bataljonspredikant och 1798 kyrkoherde vid Skeppsholmen i Stockholm med säte och stämma i hovkonsistorium. 1803 återvände han till hembygden som kyrkoherde i Järpås och gifte sig samma år - han var då 50 år - med företrädarens dotter.

1812 utnämndes han till fältprost. Enligt Warholms Skara Stifts Herdaminnen var han "god till att bedja, så att vädret vände sig". Denna hans talang uppskattades alldeles säkert i ett så jordbruksbetonat pastorat som Järpås!

Ar 1836, med tillträde 1837, köpte min farfarsfar Nils Jonsson i Toketorp Olov Kristiansgården och hans hustru Anna Andersdotter Hulebäck av änkeprostinnan Anna Christina Winberg för 3.000 riksdaler banco. Att hon var ensam säljare 1836, trots att hon hade flera barn, berodde därpå, att makarna kort före fältprostens död 1831 upprättat inbördes testamente. 1834: hade prostinnan belånat gården i Rikets Ständers Bank - makarna var välbärgade men knappast mer - vilket lån min farfarsfar övertog vid köpet. Prostinnan dog 1842.

Om Anders Winberg berättas mera i avsnittet om hans eskapader i Finska viken.

AE:s mor, Anders Winbergs äldsta dotter Juliana, dog i St Källerås 1860 och hennes yngre syster, fröken Clara Winberg, slutade också sina dagar där 1885. Ur bouppteckningen 1860-04-17:

1/6 mtl St Källerås eller Ambjörnsgården 2.000:-, 1/8 mtl Lilla Källerås 1.000:-, andel i frälseräntan Bojgården (?), Djupadahl i Trässbergs s:n. 2 kor, 1 gås, 2 får m lamm ... Fordran af sonen (AE!) 1148:-, skulder 341:91...

 

Järpås kyrka byggdes om från grunden och stod färdigrestaurerad 1803, samma år som Anders Winberg tillträdde som kyrkoherde.

Johan Gustaf Kinberg och Anders Winberg ligger båda begravda på Järpås kyrkogård. Kinberg tillträdde 1779, blev prost 1785 och dog i mars 1802. Winberg tillträdde 1803, utnämndes till fältprost 1812 och dog i februari 1831.
Prästgården byggdes ny under Anders Winbergs tid och är därefter om/(ny?)byggd ytterligare under sent 1800-tal. Bilden är tagen i februari 2004. Den gamla byggnaden plockades ned och återuppfördes på den av Winberg inköpta gården Stora Källerås ett par kilometer söder om kyrkbyn.


Då prosten Anders Winberg dog 1831 flyttade Juliana och barnen, tillsammans med AE:s mormor, prostänkan Anna Christina, och moster Clara, från prostgården till gården St. Källerås, som prosten tidigare köpt och dit den gamla prostgårdsbyggnaden flyttats. AE:s mor Juliana dog här 1860 och hans ogifta moster Clara 1885. Min farmor Klara, bodde här hos sin moster Clara, när hon, hitrest från Strömstad, läste och konfirmerades i Järpås.

Bilden till höger är från 2008 och jag lever i tron att det är rätt hus, vilket dock måste dubbelkollas!
 

Nu finns "hela" historien om AE!

Inför och efter en "fältövning" med närstående sommaren 2008 sammanställdes en ganska genomarbetad krönika om inspectorn/länsmannen/stadsfiskalen Anders Ephraim Lundgren och hans familj. I den finns samlat allt vi för tillfället vet om honom. Men färdig blir aldrig denna krönika. Heller... Du kan hämta den här!


©Tom Dahlstedt i cyberspace sedan 2003. Sidan uppdaterad fredag 05 april 2019.